Statut fundacji White Grain

STATUT
FUNDACJI WHITE GRAIN

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą White Grain, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:

1. Magdę Jungowską, zamieszkałą w Łomiankach przy ul. Grzybowej 24 posiadającą numer PESEL 86092901463, numer NIP 118 176 45 16, legitymującą się dowodem osobistym serii CAS 675365

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 11 kwietnia 2017 roku przed notariuszem Joanną Buks, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Warszawskiej 41 lok. 7 w Łomiankach i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 17 maja 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łomianki.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.

ROZDZIAŁ II
CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Celami Fundacji są:
1. Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej, edukacyjnej lub medycznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności sierotom, ofiarom klęsk żywiołowych, dzieciom wywodzącym się z najuboższych rodzin w Nepalu i Indiach.
2. Wspieranie działań społecznych mających na celu odbudowę budynków zniszczonych przez trzęsienie ziemi w 2015 roku oraz budowę szkół w Nepalu na terenach gdzie dostęp do edukacji jest ograniczony
3. Wspieranie działań społecznych promujących ochronę środowiska w Nepalu i Indiach
4. Wspieranie działań promujących i chroniących kulturę Himalajów, w szczególności dziedzictwa religijnego i kulturowego buddyzmu.
5. Wszechstronna pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom w Nepalu ze szczególnym uwzględnieniem bezdomnych psów

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1. organizowanie akcji informacyjnych, prezentacji konferencji, seminariów, szkoleń, kursów i warsztatów,
2. pozyskiwanie i dystrybucję artykułów tj. sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne, książki, podręczniki, materiały medyczne i higieniczne, wyposażenie dla szkół,
3. współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami, których celem jest działanie na rzecz pomocy humanitarnej,
4. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, m.in. poprzez fundowanie edukacji, leczenia czy rehabilitacji,
5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej, w tym portalu internetowego, działalność wydawniczą, w tym także związaną z tłumaczeniami, działalność badawczą, w szczególności prowadzenia badań społecznych, wystawienniczą, prasową i multimedialną,
6. współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Nepalu a w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów ? także tymi w innych krajach,
7. organizację i promocję wolontariatu, w szczególności organizowanie pobytu Polaków w Nepalu i Indiach w celu niesienia pomocy,
8. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
1. wspierać działalność innych podmiotów, w tym osób prawnych, osób fizycznych oraz ułomnych osób prawnych, fundacji, stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
2. współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji,
3. pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową,
4. prowadzić inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 8
1. Władzami Fundacji są:
1.1. Zarząd Fundacji.
2. Fundator może powołać Radę Programową jako organ opiniotwórczy i doradczy Fundacji.

§ 9
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres dwuletniej wspólnej kadencji.
3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek odwołania, ustąpienia, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych oraz śmierci.
5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji, osoba powołana na jego miejsce pełni funkcję do upływu kadencji wspólnej z pozostałymi członkami Zarządu.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
7. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, chyba że Zarząd jest jednoosobowy. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu Fundacji uchwalony przez Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatora.

§ 10
1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
2.1 uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
2.2 uchwalanie regulaminów, na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, za zgodą Fundatora, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Programowej Fundacji, jeżeli taka została powołana,
2.3 zarządzanie majątkiem Fundacji,
2.4 ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz zatrudnianie pracowników Fundacji,
2.5 przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
2.6 dokonywanie zmian w statucie Fundacji, na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, za zgodą Fundatora,
2.8 przyjmowanie, opiniowanie i uchwalanie budżetu fundacji oraz uchwalanie sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 11
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd członkowie Rady Programowej Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.

§ 12
W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes.

§ 13
1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniotwórczym i doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się od 2 do 9 członków.
3. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Fundator na okres dwuletniej wspólnej kadencji. Dopuszczalne jest powołanie tych samych osób na następne kadencje.
4. Członek Rady Programowej Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.
5. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa na skutek odwołania, ustąpienia, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub śmierci.
6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Programowej Fundacji przed upływem kadencji, osoba powołana na jego miejsce pełni funkcję do upływu kadencji wspólnej z pozostałymi członkami Rady Programowej Fundacji.
7. W Radzie Programowej Fundacji mogą zasiadać pracownicy Fundacji.
8. Członkowie Rady Programowej Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
9. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, z tym, że pierwszego Przewodniczącego, na okres jednego roku, powołuje Fundator.
10. Szczegółowe zasady pracy Rady Programowej Fundacji może określać Regulamin Pracy Rady Programowej Fundacji uchwalony przez Rade Programową Fundacji, na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Programowej Fundacji, za zgodą Fundatora.
11. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej, niż jeden raz na 12 miesięcy, albo na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji lub Fundatora
12. W posiedzeniu Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz Fundator bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.
13. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego.

§ 15
Do zadań i kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
1. opiniowanie i doradzanie Fundacji, Zarządowi Fundacji i Fundatorowi,
2. uczestniczenie w opracowaniu lub opiniowaniu rocznego programu działalności Fundacji,
3. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Programowej Fundacji, na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Programowej Fundacji, za zgodą Fundatora.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 19
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, zero groszy), zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 20
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dotacji i subwencji od osób prawnych,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
6. dochodów z praw Fundacji,
7. dochodów z lokat kapitałowych,
8. zysków z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 22
Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

§ 23
1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
2. Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 24
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy i bilansowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności Fundacji do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.
2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w formie jednomyślnej uchwały, za zgodą Fundatora.

§ 27
O likwidacji Fundacji decydują Fundator, na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 28
Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.